Wat geloven wij?

Wij geloven in Jezus Christus, die zei:

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ (Joh. 8:12)

‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ (Joh. 10:11)

‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.’ (Joh. 11:25-26)

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ (Joh. 14:6)

God en mens

We geloven dat er een God is die de aarde en de hemel gemaakt heeft. Zo schiep God ook de mens, de kroon van de schepping, naar zijn beeld, met een ziel en een vrije wil; met de bedoeling een relatie met hem aan te gaan. Deze relatie is kapot gegaan toen de mens tegen God in opstand kwam door zijn geboden naast zich neer te leggen.

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde… En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen.”
Genesis 1, NBG Bijbelvertaling

Jezus

We geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, twintig eeuwen geleden mens is geworden om de verbroken relatie met God te herstellen. Hij leefde precies naar Gods voorschriften, eerde zijn Vader tijdens heel zijn leven, en maakte door zijn woorden en daden God bekend aan de mensen. Toch werd Hij door deze zelfde mensen verworpen en gedood aan een kruis. Christenen geloven dat dit Jezus niet ‘overkwam’, maar dat dit de uitvoering was van Gods plan zoals voorspeld in de Bijbel: de rechtvaardige Christus zou sterven voor hen die in Hem zouden geloven: Hij droeg zowel onze schuld als onze straf.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.”
Johannes 3, NBG Bijbelvertaling

Christenen

Christenen zijn dus niet ‘beter’ dan andere mensen; ze hebben alleen hun schuld erkend voor God en zijn grote geschenk dankbaar aangenomen: God adopteert hen zelfs als zijn kinderen!

“Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze misdaden dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God… Door zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.” 
Efeze 2 uit ‘Het Boek’

Nieuw leven

We geloven dat Jezus na drie dagen weer levend is geworden. Dit is het bewijs dat Hij God is, en macht heeft over de dood. Hij is teruggegaan naar zijn Vader in de hemel. Hij zal terugkomen om over de wereld te oordelen. De mensen die bij Hem horen zullen eeuwig bij Hem zijn. De anderen zullen eeuwig uit Gods nabijheid worden verwijderd. Dit is waarom christenen hun geloof zo belangrijk vinden: de keuze voor of tegen God die nu gemaakt wordt is bepalend voor de eeuwigheid.

God begeleidt zijn kinderen met zijn woord (de Bijbel) en zijn Geest. Ook roept Hij hen op samen op te trekken als zijn gemeente (kerk). Op die manier mogen we op aarde iets van God weerspiegelen.

Doop en avondmaal

Wij zijn gewoon te dopen op grond van persoonlijk getuigenis van geloof, door onderdompeling. We stellen deze vorm van doop echter niet als voorwaarde voor deelname aan het avondmaal en/of uitoefening van geestelijke gaven. Deelnemen aan het avondmaal is mogelijk voor iedereen die zich een kind van God weet op grond van het plaatsvervangend sterven en weer levend worden van Jezus Christus. Wat hier bij hoort, is in vrede leven met je medegelovigen en het voornemen te leven naar Gods wil. Bezoekers uit andere gemeenten die dit onderschrijven zijn van harte welkom het avondmaal mee te vieren.

Gaven

Wij streven naar een structuur die iedereen de ruimte biedt om de gaven die de Heer geeft ook daadwerkelijk uit te oefenen tot opbouw van de gemeente. We kennen geen onderscheid tussen ‘geestelijken’ en ‘leken’ en hebben dus ook geen vaste voorganger of predikant. Een team van oudsten is verantwoordelijk voor de overkoepelende leiding van de gemeente. Er zijn diverse teams die zich bezighouden met verschillende aspecten van ons gemeenteleven (onder meer muziek, pastoraat, beheer, kinder- en jongerenwerk…)

Meer weten?

Als je meer wilt weten over dit geloof, nodigen we je uit onze diensten te bezoeken of contact met ons op te nemen. We luisteren graag naar je en zullen ons best doen jouw vragen te beantwoorden.

Een online cursus ‘Waarom Jezus’ wordt aangeboden door Jesus.net. Op verschillende plaatsen worden kennismakingscursussen over het christelijk geloof gegeven. Kijk bij Alphacursus voor meer informatie. De ultieme bron van informatie is de Bijbel zelf! Hiervan is een vertaling in modern Nederlands verkrijgbaar (bij iedere grote of christelijke boekenhandel): Het Boek. Het is boeiend om te lezen en kan jouw leven veranderen!